schlossplatz_oldenburg_2012_vb_0482, © OTM/ Verena Brandt

Oldenburg(Oldb) Schlossplatz

Online Bewertungen

zum Oldenburg(Oldb) Schlossplatz

Ein schöner Platz in Oldenburg.
Anonym
28.09.2018