schlossplatz_oldenburg_2012_vb_0482, © OTM/ Verena Brandt

Schlossplatz Oldenburg